Definition af operationel strategi

Definition af operationel strategi

Når en virksomhed har gennemført en porteføjleanalyse og har klargjort sin mission, vision samt sine værdier, bør der opstilles nogle kontrete mål, hvilket en lig en definition af operationel strategi. Målene angiver retningen og ambitionerne med den videre strategiske planlægning.

Definition af operationel strategi er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand.

For både ledelse og medarbejdere er det af essentiel betydning at kende virksomhedens mål. Når succesrige erhvervsledere bliver anmodet om at sammenfatte centrale forudsætninger for succesrigt lederskab, er der et bestemt element, der næsten altid indgår i svaret – ambitiøse mål. Formålet med at opstille mål for virksomheden er at skabe et styrings og motivationsværktøj til brug ved planlægning, implementering og opfølgning. læs mere om definition af operationel strategi her

Strukturering af konkurrenter

Indel konkurrenter i markeder

I forbindelse med indsamlingen af konkurrentoplysninger vil man ret hurtigt skulle tage stilling til, hvorledes disse data skal struktureres.

Det vil være en god ide at inddele ens konkurrenter i relevante markeder. Det kan være efter geografiske områder, brancher eller produkter – afhængigt af, hvilken virksomhed man arbejder i.  Herefter kan man se overordnet på de pågældende markeder.

Hvilke konkurrenter opererer på det pågældende marked. Hvor stor er totalmarkedet, og hvor store er de omtrentlige markedsandele for de forskellige udbydere. Det vil i denne sammenhæng være en god ide at udarbejde matrix tabeller for de væsentligste produktområder eller markeder. læs mere om konkurrenter her

Århus – verdens mindste storby

Oplev Århus

Har man aldrig besøgt Århus, bør man overveje om det ikke snart er på tide. Århus er en rigtig smuk og spændende by, med seværdigheder.

Som den helt store attraktion står den gamle by. Den gamle by er blevet varemærket for Århus. Den gamle by er simpelthen er mindre by af huse tilbage fra de tidligere århundrede, som ligger midt inde i centrum. Byen bliver hele tiden udvidet med bygningsværker, som er hentet fra helt forskellige steder i landet også bygget op som en kopi i Den gamle by.

Byen har en meget afslappet affære, og står meget i kontrast til den meget traffikerede Viborgvej, lige uden for Den gamle by. læs mere om Århus her

Realistiske mål og politikker

Realistiske mål

Inden for de brede rammer, som er formuleret i virksomhedens ide, må virksomheden etablere en mere spcifik målsætning.

Et mål er en beskrivelse af en fremtidig ønsket tilstand, f.eks. inden for specifikke produkt og markedsområder. For at kunne tjene som et styringsredskab skal et mål fra operationelt. læs mere om realistiske mål her

Forretningsanalyse

Forretningsanalyse – strategisk analyse

Forretningsanalyse er en tilbundsgående vurdering af en virksomheds overlevelsesmuligheder på længere sigt. En forretningsanalyse er en sammenvejning af virksomhedens interessenters mål og forventninger, omgivelsernes påvirkning samt virksomhedens ressourcer og kernekompetencer. Det vil sige, at man arbejder med en intern side og en ekstern side.

SWOT-analyse

En anerkendt metode til i praksis at udarbejde en forretningsanalyse er SWOT-analysen. I analysen beskrives virksomhedens eksterne situation i muligheder og trusler, og den interne side i styrker og svagheder. læs mere om forretningsanalyse her

Implementering af strategi

Nye strategier kræver ændringer

Implementering af strategi omhandler både udarbejdelsen af strategien, og hvordan strategienindkøres i organisationer.

Nye eller reviderede strategier kræver som regel ændringer internt i organisationen. Ændringer, som påvirker mange ansatte og kræver en betydelig ressourceanvendelse. Ofte skal den grundlæggende målstruktur i organisationen tilpasses, og nye handlingsplaner skal udarbejdeles.

Ændringerne medfører ofte, at virksomheden skal omstruktureres, forretningsgange ændres, og beslutningsprocesser skal revideres. læs mere om implementering af strategi her

Strategi og strategiprocesser

Virksomhedens strategiudvikling er med til at afgøre fremtiden

Virksomheden skal agere i en omverden, hvor forandringerne er hyppige og komplekse. Derved lægges der et yderligere pres på topledelsens evne til at opfange og fortolke de muligheder og trusler, som ændringerne i omverdenen frembyder. Ledelsens reaktion på disse ændringer kommer til udtryk i den strategiudvikling, der lægges for virksomhedens fremtidige udvikling.

At vælge den rigtige strategiudvikling i den givne situation kan være det, der afgør, om organisationen vil udvikle sig i en positiv eller negativ retning. læs mere om strategiudvikling her

Ektern tilpasning

En designstrategi

Ekstern tilpasning er en designstrategi, der har til formål at reducere opgaveusikkerheden gennem samarbejde med kunder og leverandører. Eksempelvis reduceres usikkerheden omkring virksomhedens fremtidige salg, hvis virksomheden udvider sin service til sine kunder. En anden mulighed for ekstern tilpasning er at købe sig adgang til markeder.

Eksempelvis har de største banker i Danmark enten indgået et tæt samarbejde med eller købt ejendomsmæglerkæder med henblik på at komme tættere på slutkunden.

En tredje mulighed for ekstern tilpasning kan være at etablere produktion tæt ved kunden. Japanske virksomheder i bilindustrien har f.eks. etableret produktion i Europa og USA for at få flere kunder. læs mere om tilpasning her

Optimering af processer

Styre virksomheden gennem processer

Ledelse kan styre organisationen ved hjælp af virksomhedens processer. Processer er de aktiviteter som udføres af individer og grupper i forbindelse med opgavernes udførelse. Optimering af processer er derfor en meget vigtig del.

Organisationen kan styres mod de opstillede mål gennem de traditionelle processer, beslutning, planlægning og evalueling. Ledelsen skal dog tage højde for at en organisation består af en række individer som deltager i en række forskellige processer samt i optimering af processer.

Det er eksempelvis innovationsprocesser, individprocesser, gruppeprocesser, ledelsesprocesser og kommunikationsprocesser. Har ledelsen kendskab til disse processer, kan de anvendes i lige så stort omfang, som de traditionelle processer til styring af organisationen. læs mere om optimering af processer her

Strategisk forretningsplanlægning

Forretningsplanlægning afhænger af styringsniveauer

Der er forskellige former for forretningsplanlægning afhængig af de forskellige styringsniveauer. På det strategiske niveau vil bestyrelse og direktionen stå for virksomhedens forretningsplanlægning. Skal der f.eks. investeres i nye produktionsanlæg er tidshorisonten ofte 10-20 år.

Ligeledes har denne type af forretningsplanlægning karakter af at være meget kompleks. Hvad sker der i løbet af de næste 10 år? Hvad sker der med virksomhedens konkurrenceforhold? Hvordan vil pengemarkedet og renteniveauet udvikle sig? Hvad sker der med de samfundsøkonomiske konjunkturer og dermed kundernes efterspørgsel?

Planlægge i brede rammer

Det strategiske niveau er derfor nødt til at planlægge inden for nogle meget brede rammer. Hvilke udviklingsmuligheder kan vi få øje på? Hvilke trusler må vi søge at forholde os til?

En vigitg planlægningsopgave op det strategiske niveau er at få formuleret og kommunikeret virksomhedens ide, mål og politikker til den medarbejdere mv.

Alle virksomheder er etableret på baggrund af en mere eller mindre specifik ide. Iværksætteren har gjort sig nogle tanker og ved hjælp af disse, har han fårmået at få overbevist de nødvendige interessanter om ideens levedygtighed.

Forarbejdet til at formulere en ide er en analyse af de forventede interne og eksterne forhold. Et meget benyttet værktøj til dette formål  er en SWOT analyse.