Månedsarkiv: august 2008

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser

Ansoffs vækstmatrix

De fleste virksomheder har som målsætning at opnå vækst, hvilket kan ske gennem udvikling og opbygning af produkter og ydelser.

Ansoffs vækst matrix er en model som opstiller forskellige strategiske muligheder for at skabe den ønskede vækst. Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens produkter og markeder. Både produkter og markeder opdeles i henholdsvis nuværende og nye. Markeder skal i den forbindelse opfattes bredt, således at det både dækker specifikke kundesegmenter og geografiske markeder.

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til eksisterende markeder og kunder kaldes en produktudviklingsstrategi. Produktudviklingsstrategien stiller store krav til udviklings- og produktionsafdelingens fleksibilitet, kreativitet og innovative evner. Udvikling og opbygning af produkter og ydelser er en øget opgavekompleksitet virksomheden skal kunne håndtere.

Diversifikation

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til helt nye kundegrupper og markeder kaldes diversifikation. Ved anvendelse af denne strategi stilles der store krav til virksomhedens evne til at håndtere en øget kompleksitet i såvel omverden som i opgaverne.

En diversifikation indebærer at virksomheden flytter sig på to dimensioner samtidigt. Da Jysk i sin tid bevægede sig ind på rejsemarkedet via Larsen Rejser og da Harboe Bryggeri oprettede en kalkunfarm, var der tale om diversifikation.

Udviklings- og fokusprojekter

Udviklings- og fokusprojekter kan dreje sig om produktudvikling

Udviklings- og fokusprojekter vil i praksis kunne dreje sig om projektopgaver som produktudvikling, organisations og virksomhedsudvikling, IT-systemudvikling, afsøgning af nye markeder eller at være tænketank for organisationen. I sådanne udviklings- og fokusprojekter gælder vidensdelingsdefinitionen, idet der lægges vægt på inddragelsen af den menneskelige faktor, som grundlaget for udvikling og forandring.

Her er hverken mål eller midler kendt på forhånd, så ressourcebevidstheden er umiddelbart lav, mens der i sagens natur er tale om et højt risikomoment. Her er projektlederen en projektleder, i den forstand at projektet har vide rammer, og der er tale om at forme et projekt mere end at være formand eller koordinator. læs mere om udviklings- og fokusprojekter her

Definition af operationel strategi

Definition af operationel strategi

Når en virksomhed har gennemført en porteføjleanalyse og har klargjort sin mission, vision samt sine værdier, bør der opstilles nogle kontrete mål, hvilket en lig en definition af operationel strategi. Målene angiver retningen og ambitionerne med den videre strategiske planlægning.

Definition af operationel strategi er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand.

For både ledelse og medarbejdere er det af essentiel betydning at kende virksomhedens mål. Når succesrige erhvervsledere bliver anmodet om at sammenfatte centrale forudsætninger for succesrigt lederskab, er der et bestemt element, der næsten altid indgår i svaret – ambitiøse mål. Formålet med at opstille mål for virksomheden er at skabe et styrings og motivationsværktøj til brug ved planlægning, implementering og opfølgning. læs mere om definition af operationel strategi her

Strukturering af konkurrenter

Indel konkurrenter i markeder

I forbindelse med indsamlingen af konkurrentoplysninger vil man ret hurtigt skulle tage stilling til, hvorledes disse data skal struktureres.

Det vil være en god ide at inddele ens konkurrenter i relevante markeder. Det kan være efter geografiske områder, brancher eller produkter – afhængigt af, hvilken virksomhed man arbejder i.  Herefter kan man se overordnet på de pågældende markeder.

Hvilke konkurrenter opererer på det pågældende marked. Hvor stor er totalmarkedet, og hvor store er de omtrentlige markedsandele for de forskellige udbydere. Det vil i denne sammenhæng være en god ide at udarbejde matrix tabeller for de væsentligste produktområder eller markeder. læs mere om konkurrenter her

Århus – verdens mindste storby

Oplev Århus

Har man aldrig besøgt Århus, bør man overveje om det ikke snart er på tide. Århus er en rigtig smuk og spændende by, med seværdigheder.

Som den helt store attraktion står den gamle by. Den gamle by er blevet varemærket for Århus. Den gamle by er simpelthen er mindre by af huse tilbage fra de tidligere århundrede, som ligger midt inde i centrum. Byen bliver hele tiden udvidet med bygningsværker, som er hentet fra helt forskellige steder i landet også bygget op som en kopi i Den gamle by.

Byen har en meget afslappet affære, og står meget i kontrast til den meget traffikerede Viborgvej, lige uden for Den gamle by. læs mere om Århus her

Realistiske mål og politikker

Realistiske mål

Inden for de brede rammer, som er formuleret i virksomhedens ide, må virksomheden etablere en mere spcifik målsætning.

Et mål er en beskrivelse af en fremtidig ønsket tilstand, f.eks. inden for specifikke produkt og markedsområder. For at kunne tjene som et styringsredskab skal et mål fra operationelt. læs mere om realistiske mål her

Forretningsanalyse

Forretningsanalyse – strategisk analyse

Forretningsanalyse er en tilbundsgående vurdering af en virksomheds overlevelsesmuligheder på længere sigt. En forretningsanalyse er en sammenvejning af virksomhedens interessenters mål og forventninger, omgivelsernes påvirkning samt virksomhedens ressourcer og kernekompetencer. Det vil sige, at man arbejder med en intern side og en ekstern side.

SWOT-analyse

En anerkendt metode til i praksis at udarbejde en forretningsanalyse er SWOT-analysen. I analysen beskrives virksomhedens eksterne situation i muligheder og trusler, og den interne side i styrker og svagheder. læs mere om forretningsanalyse her

Implementering af strategi

Nye strategier kræver ændringer

Implementering af strategi omhandler både udarbejdelsen af strategien, og hvordan strategienindkøres i organisationer.

Nye eller reviderede strategier kræver som regel ændringer internt i organisationen. Ændringer, som påvirker mange ansatte og kræver en betydelig ressourceanvendelse. Ofte skal den grundlæggende målstruktur i organisationen tilpasses, og nye handlingsplaner skal udarbejdeles.

Ændringerne medfører ofte, at virksomheden skal omstruktureres, forretningsgange ændres, og beslutningsprocesser skal revideres. læs mere om implementering af strategi her

Strategi og strategiprocesser

Virksomhedens strategiudvikling er med til at afgøre fremtiden

Virksomheden skal agere i en omverden, hvor forandringerne er hyppige og komplekse. Derved lægges der et yderligere pres på topledelsens evne til at opfange og fortolke de muligheder og trusler, som ændringerne i omverdenen frembyder. Ledelsens reaktion på disse ændringer kommer til udtryk i den strategiudvikling, der lægges for virksomhedens fremtidige udvikling.

At vælge den rigtige strategiudvikling i den givne situation kan være det, der afgør, om organisationen vil udvikle sig i en positiv eller negativ retning. læs mere om strategiudvikling her

Ektern tilpasning

En designstrategi

Ekstern tilpasning er en designstrategi, der har til formål at reducere opgaveusikkerheden gennem samarbejde med kunder og leverandører. Eksempelvis reduceres usikkerheden omkring virksomhedens fremtidige salg, hvis virksomheden udvider sin service til sine kunder. En anden mulighed for ekstern tilpasning er at købe sig adgang til markeder.

Eksempelvis har de største banker i Danmark enten indgået et tæt samarbejde med eller købt ejendomsmæglerkæder med henblik på at komme tættere på slutkunden.

En tredje mulighed for ekstern tilpasning kan være at etablere produktion tæt ved kunden. Japanske virksomheder i bilindustrien har f.eks. etableret produktion i Europa og USA for at få flere kunder. læs mere om tilpasning her