Månedsarkiv: juli 2008

Risikoanalyse

Finde risikoelementer i markedsføringsplanen

En markedsføringsplan kan ledsages af en risikoanalyse, som har til formål at fortælle, hvilke risikoelementer der er indeholdt i den opstillede markedsføringsplan. Umiddelbart er der to forhold som denne del bør indeholde:

– I hvilken grad er der irreversibillitet

– Forudsætningernes usikkerhed

Der træffes mange beslutninger i en markedsføringsplan. Nogle af beslutningerne er irreversible, hvilket betyder at beslutningen ikke lan gøres om på kort sigt. F.eks. er en beslutning om distributionen en irreversibel beslutning, som kan få katastrofale konsekvenser, hvis beslutningen er forkert. Det er her vigtigt, at afsniffet om risikoanalyse gør rede for, hvilke belsutninger som er irreversible. læs mere om risikoanalyse her

Etablering af særeje

Ved ægtepagt

Særeje kan etableres ved oprettelse af ægtepagt. En ægtepagt skal være skiftlig, underskrevet samt tinglyst i personbogen for at have retsvirkning mellem parterne og over for tredjemand.

Enhver af ægtefællerne kan kræve en oprettet ægtepagt tinglyst. Ægtepagter kan ændres ved en senere ægtepagt eller aflyses fra tingbogen.

Ved arv eller gave

Aktiver kan også være gjort til særeje i forbindelse med arv eller gave, såfremt dette er bestemt af arvelader ved testamente eller af gavegiver.

Særeje bestemt af arvelader eller gavegiver kan ikke ændres af ægtefællerne ved ægtepagt, såfremt dette vil stirde mod arveladers eller gavegivers ønsker. læs mere om ægtepagt her

Beregning af stikprøvestørrelse

Ved tilfældig udvælgelse af respondenter kan man i princippet ved beregning finde den nødvendige stikprøvestørrelse statistisk. Det vil føre for vidt her at vise de meget komplicerede formler for sådanne beregninger ved allle former for tilfældig udvælgelse.

Når man vil finde stikprøvestørrelser ved beregning ved simpel tilfældig udvælgelse, skelner man mellem, om der er tale om gennemsnit, dvs. talmæssige angivelser, eller proportioner, dvs. relative angivelser.

Markedsanalyser med estimering af gennemsnit

Står man overfor at ville anvende en markedsanalyse til at estimere f.eks. husholdningers gennemsnitlige udgift til dagligvarer pr. uge, kan man anvende følgende formel: ønsket konfidensinterval x standardafgivelsen i populationen / analysens ønskede nøjagtighed læs mere om beregning her

Udbud af arbejdskraft

Efterspørgselsforholdene er dog ikke tilstrækkelige til at fastlægge lønnen. det er tillige nødvendigt at inddrage udbudsforholdene, og vil vil her begynde med at se på den enkelte arbejdstager udbud.

Den enkeltes arbejdsudbud

Det antal timer, den enkelte arbejdstager er villige til at arbejde på. år, er afhængig af en hel række forhold, hvoraf vi specielt er interesseret i timelønnens betydning. Umiddelbart skulle man tro, at kurven for udbud er stigende, idet en højere timeløn animerer til en øget arbejdssats. Argumentet bag dette synspunkt er følgende: Den enkelte har 24 timer til rådighed i døgnet til deling mellem arbejde og fritid. Når timelønnen stiger, bliver det relativt dyrere at holde fri, hvorfor den enkelte vil substituere en del af fritiden med fx. overarbejds. Denne virkning af en lønstigning på arbejdsudbudet kaldes derfor også substitutionsvirkningen. læs mere om udbud her

Økonomi og demografi

Demografien har betydning på en økonomi

Økonomiske og demografiske forhold er det andet element i PEST-modellen. De økonomiske forhold er ofte afledt af de politiske og lovgivningsmæssige. Regeringen tager stilling til finans og pengepolitiske indgreb, som påvirker den økonomiske udvikling. Derudover har også psykologiske faktorer stor betydning for et samsunds økonomi. De demografiske forhold vil også blive behandlet i denne sammenhæng. Demografien er kortlægning af befolkningen ud fra køn, alder, erhverv, familiestørrelse etc. Udviklingen i disse forhold påvirker i høj grad virksomhedens situation og mulighed for at udvikle sig. læs mere om økonomi her

Styring af transport

Transportformen kan være afgørende

Valg af transportform er en vigtig del af logistikfunktionen. Varerne skal transporteres sikkert, hurtigt og leveres på det ønskede sted til rette tid. En virksomheder kan vælge mellem 4 former for transport: biltransport, flytransport, banetransport, skibstransport.

Biltransport betragtes som den foretrukne form for transport, bl.a. på grund af transportvirksomhedernes store interesse for at tilbyde optimale logistikløsninger for virksomhederne. Her tænkes bl.a. på rådgivning samt opbygning af lagerhoteller. Endvidere har branchen formået at udvikle materielløsninger samt udvikle nye rutesystemer, således at virksomhederne stort set kan få deres behov dækket. læs mere om transport her

Styring af lager

Lokalisering er vigtig

De fleste virksomheder er nødt til at have et varelager af et større eller mindre omfang. Der kan være tale om et lager til råvare, hjælpemidler og færdigvarer.

For nogle virksomheder spiller lokalisering af et lager en betydelig rolle, og den udgør en vigtig del af salgsparameteren. Mellemhandlere af dagligvarer og letfordærvelige varer er nødt til at have en lokalisering, som ligger forholdsvis tæt på kunderne her detaillisterne.

En lager funktion ksal tage hensyn til hvilken lagerstørrelse, som er den mest optimale størrelse. Det betyder bl.a., at virksomheden skal opstille mål for, hvor stor servicegraden skal være i virksomheden. Servicegraden fortæller, hvor mange ordrer, der skal kunne leveres med et bestående lager. Hvis virksomheden kan levere 90 ud af 100 ordrer med et bestemt lagerniveau, er der tale om en servicegrad på 90%. Jo større servicegrad virksomheden ønsker, jo flere omkostninger til lageropbygning kræves der. læs mere om lager her

Produktion i udlandet

Alle tidligere nævnte distributionsformer har en fællesnævner ved at produktionen af produkterne sker i producentens hjemland. Imidlertid vil forskellige forhold gøre, at det nogle gange kan betale sig at have produktion i udlandet.

Ved at etablere produktion i udlandet vil virksomhederne ofte få større global effektivitet og på den måde få optimeret værdikæden. Den globale effektivitet tager udgangspunkt i en række motiver til at flytte produktionen til udlandet.

Told og importkvoter

Det kan være nødvendigt at flytte en produktion til lande, hvor der er høje toldsatser eller små importkvoter, da det ellers ikke vil være muligt at komme ind på markedet. Lande som Malaysia og Thailand prøver bevist at tiltrække produktion fra udlandet, ved f.eks. at lægge store toldafgifter på produkter, som ikk er produceret i landet.

Transportomkostninger

Det er ofte forbundet med store transportomkostninger at tranportere varer fra produtionsstedet til forbrugsstedet. De store omkostninger kan betyde, at det ofte vil være svært for en hjemlig producent at konkurrere med producenter, som er etableret på markedet. F.eks. er cement temmelig kostbar at tranportere fra Danmark til Thailand.

Beskatning og afskrivningsregler

I visse lande findes der nogle særledes gunstige beskatnings og afskrivningsregerl, som har til formål, at tiltrække udenlandske investeringer.

Projektopgaver

Organisk organisationsform

Projektopgaver er et eksempel på en organisk organisationsform, der er baseret på en ustabil og forskelligaret omverden, der kræver hurtig omstilling og tilpasningsevne. Nøgleordet er variabel arbejdsdeling, decentralisering og tværgående kommunikation. Projektledelse er et vigtigt element i relation til anvendelse af projektopgaver.

Projektopgaver er karakteriseret ved, at der er en overbygning på en traditionel organisation, som udgør virksomhedens stabile element og derfor betegnes basisorganisationen. Formålet med projektopgaver er at tilføre virksomheden udviklingsevne og fleksibilitet til de mere rutineprægede driftsopgaver, der udføres af basisorganisationen. læs mere om projektopgaver her

Salg et koncept

Salg af varer har udviklet sig meget

Indtil omkring 1920 havde de fleste virksomheder kun lavet salg til kunder i lokalområdet. Men med virksomhedernes stigende interesse for at producere effektivt, blev det nødvendigt at øge den salgsmæssige volumen.

Derfor blev det mere nødvendigt at reklamere for fortsat salg af virksomhedens varer. Reklamen skulle kommunikere produktets egenskaber, priser og salgssteder ud til et stort og bredt sammensat marked. Brug af massekommunikation var blevet en nødvendighed for virksomhederne. Herved opstod konceptet salg.

Markedsføring efter salgskonceptet har som måll at skabe overskud gennem stort salgsvolumen, og markedsføringen tager derfor udgangspunkt i produkter, der i realiteten er produceret. Derfor er det nødvendigt med en aggressiv reklame- og salgsindsats.

Pristilbud, massiv reklameindsats, agrressivt salgsarbejde, og forbrugerkonkurrencer er klassiske elementer i en markedsføring, der er baseret på salgskonceptet. læs mere om salg her