Månedsarkiv: juni 2008

Gruppeliv bliver mere og mere populære hos virksomhederne

Gruppeliv tilbydes af flere og flere virksomheder

Gruppeliv er en række livsforsikringer, der som for det meste tegnes af pensionskasser eller faglige organisationer. Herudover kan også private virksomheder tegnes gruppeliv, og de følger stærkt efter. Det er blevet meget populært for virksomheder at tilbyde disse gruppelivsforsikringer.

Hvis præmien betales af en enten pensionskasse, faglige organisationer eller virksomheder, skal den i hvis navn ordeningen er tegnet i, normalt medtage præmien under den personlige indkomst. Udbetalinger vil normalt være skatte og afgiftsfri. Men skal dog huske at der er indberetningspligt. læs mere om gruppeliv her

Hvad er ATP?

ATP – arbejdsmarkedets tillægspension

ATP står for arbejdsmarkedets tillægs pension, og er som sagt en tillægspension som lønmodtager og arbejdsgiver indbetaler til i fællesskab. Lønmodtageren indbetaler 1/3 mens arbejdsgiveren indbetaler de resterende 2/3.

ATP opgøres og indbetales til ATP kvartalsvis bagud. For ansatte med ukendt arbejdstid anvendes ved beregningen i 2008 timelønningerne 153,83 kr. for mænd og 138,32 kr. for kvinder. Der skal betales sædvanligt ATP i perioder, hvor der udbetales sygedagpenge. Modtagere af overgangsydelse, efterløn, deleefterløn, førtidspension og delpension kan frivilligt indbetale til ATP. Selvstændige, der som lønmodtagere har været medlem i mindst tre år, og som har indbetalt bidrag svarende til tre årsbidrag, kan bevare deres medlemsskab. læs mere om ATP her

Masser af fordele ved forældrekøb

Forældrekøb er stadig en hjælp for unge studerende

Selvom man ser at boligpriserne er begyndt falde i forhold til priserne i starten af det nye årtusinde. Så er priserne stadig meget høje. Og specielt for unge mennesker som flytter til de store byer for at studere, kan det være svært at få økonomien til at løbe rundt.

Derfor er forældrekøb stadig en god måde at hjælpe sine børn på, da man, som forældre kan opnå en række skattebesparelser. Men der er ikke kun fordele ved ordningen for forældrekøb. Det er vigtig at være opmærksom på skattemæssige forhold både ved købet og ved et muligt senere salg.Men tiden lige nu er yderst relevant for en opremsning af reglerne for forældrekøb. læs mere om forældrekøb her

Regler omkring gældssanering og akkordordning

Gældssanering

Adgangen til at fremføre skattemæssige underskud, når gælden er nedsat ved tvangsakkord, gældssanering eller frivillig akkord, er begrænset. Hovedreglen er , at underskud nedsættes med gældseftergivelsen som fælge af akkord eller gældssanering.

Dette indebærer en begrænsning i handelen med indskudsselskaber i og med, at underskuddet nedsættes, når selskabet er omfattet af en akkord mv.

Reglerne omfatter både de tilfælde, hvor der sker en procentvis nedsættelse af gælden ved en almindelig tvangsakkord og de tilfælde, hvor kendelsen går ud på en fordeling af skyldnernes formue eller en del af denne mellem hans kreditorer, mod at skyldneren frigøres for den del af gælden, der ikke bliver dækket. læs mere om gældssanering her

Skattemæssig opgørelse af ejendomsavance

Regler for ejendomsavance kan være meget komplicerede

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den opgjorte regulererede afståelsessum og den opgjorte regulererede anskaffelsessum. Den opgjorte ejendomsavance indgår i den skattepligtige indkomst, hos fysiske personer som kapitalindkomst eller virksomhedsindkomst.

Loven omfatter alle former for fortjeneste, der realiseres ved afståelse af fast ejendom bortset fra genvundne afskrivninger af bygninger og fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som led i næring. Delafståelse defineres i loven som afståelser, hvor et areal overdrages efter reglerne om arealoverførelse, eller hvor der overdrages en del af en fast ejendom betinget af udstykning. Som en væsentlig undtagelse indeholder loven dog en række bestemmelser, der har til formål at undgå beskatning af den avance, der kan henføres til ejendomme eller den del af en ejendom, der har tjent som bolig for sælgerne. læs mere om ejendomsavance til beskatning her

Regler for aktieombytning

Aktieombytning mellem aktionærer eller selskaber

Ved en aktieombytning forstås den transaktion, hvor en eller flere aktionærer i et driftsselskab overdrager deres aktier til et holdingselskab mod, at de til gengæld modtager aktier i holdingselskabet. Efter aktieombytningen er der skabt en koncernstruktur, hvor de pensonlige aktionærer ejer aktierne i holdingselskabet, og hvor holdingselskabet igen ejer aktierne i det oprindelige driftsselskab. Der kan også ske aktieombytning, når et selskab erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Dette skal ske senest 6 måneder efter den første ombytningsdag. Skattefri aktieombytning kræver Skatterådets tilladelse Skatterådet kan stille særlige vilkår. Skats fem kompetencecentre har bemyndigelse til at træffe afgørelse i 1. instans, i særlige sager dog Skat-hovedcenter. Afgørelserne kan påklages til Landsskatteretten.

læs mere om aktieombytning her

Spaltning af aktie- og anpartsselskaber

Såvel aktie- som anpartsselskaber kan spaltes. Anpartshaverne eller aktionærer kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, træffe beslutning om spaltning af selskaber. Ved spaltning overdrages aktiver og forpligtelser som helhed til flere bestående eller nystiftede aktie- eller anpartsselskaber mod vederlag til det spaltede selskabs anpartshavere eller aktionærer. Anpartshaverene eller aktionærer kan med samme flertal træffe beslutning om en spaltning, hvorved selskabet overdrager en del af sine aktiver og forpligelser til et eller flere bestående eller nystiftede selskaber. Overdragelserne kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. læs mere om spaltning her

Overvejelser ved start af momsregistreret virksomhed

Opsøg momsrådgiver ved momsregistrering af virksomhed

Overvejer du at starte egen forretning, er der en masse ting som der skal tages højde for. En vigtig ting er blandt andet moms. Det kan være nødvendigt at søge hjælp hos en momsrådgiver, således at momsreglerne bliver overholdt.

Momsrådgiveren kan hjælpe med alle områder af momssystemet, og det er et meget bredt område, da der findes mange typer moms og forskellige regler for dem alle. Men som udgangspunkt har alle virksomheder, som omsætter for mere end 50.000kr om året pligt til at blive momsregistreret dog kan der være undtagelser. læs mere en momsregistrering her

Værdiansættelse af aktiver

Værdiansættelse af materielle anlægsaktiver

Reglerne for værdiansættelse af aktiver er meget forskellige, alt afhængig af hvilke typer aktiver der er tale om. Børsnoterede aktier værdiansættes til kursværdi og unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes denne ikke, kan følgende vejledende hjælperegel anvendes – værdien beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter minus de respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. Opgørelsen sker på grundlag af selskabets indre værdi i seneste årsregnskab med følgende korrektioner: 1. fast ejendom: Den regnskabsmæssige post erstattes med seneste ejendomsvurdering. 2. associerede selskaber: Beholdningen af unorterede aktier/anparter i associerede selskaber medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når handelsværdien er ukendt. 4. udskudt skat: Beregnet udskudt skat medtages og reguleres i henhold til hjælpereglen. 5. egne aktier: En eventuel bogført værdi af egne aktiermedtages ikke i værdiansættelse. læs mere om værdiansættelse af goodwill her

Husk indberette virksomhedens regnskab

Husk den udvidede selvangivelse

Ejer man et selskab, f.eks et ApS eller A/S, skal man hvert år indberette et regnskab. Det skal indsendes til Erhvers- og selskabsstyrelsen, som skal have regnskabet senest den 31. maj. Herudover skal man inden den 31. maj indberette virksomhedens selvangivelse. Det er vigtigt at denne dato overholdes da man ellers vil modtage dagbøder fra Skat, indtil selvangivelsen bliver indberettet.

Er man selvstændig og f.eks anvender virksomhedsordningen er fristen lige en måned længere. Her skal virksomhedens regnskab foreligge hos Skat seneste den 30. juni. Da private virksomheder følger reglerne for almindelige personer, som også har indtil den 30. juni til at indberette selvangivelsen. læs mere om virksomhedsordningen her