Forfatterarkiv: revisor

Revision og regnskab – hvor finder du den rigtige revisor i København?

Der er sket en del efter at jeg startede denne blog, jeg er ikke længere Revisor elev, men er nu blevet rigtig revisor 😉

Jeg vil i den forbindelse gerne anbefale TimeVision revisionsvirksomhed i København til alle revisor relaterede opgaver så som regnskab, revision, moms, skat o.s.v.

Arbejdet som revisor lever fuldt ud op til mine forventninger, og jeg er glad for at det blev mit valg for mange år siden at arbejde med skat moms og regnskaber, det er faktisk meget sjovere end folk går og tror 😉

Du kan se mere via:

  • Regnskab i København
  • Revision i København
  • Budget i København
  • Skat, moms & afgifter i København
  • Værdiansættelse af virksomheder i København
  • Generationsskifte i København
  • Køb & salg af virksomheder i København
  • Etablering af virksomheder i København
  • Forretningsudvikling i København

Opsigelse af funktionærer

Der skal være en forudgående varsel

Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal være saglig, som hovedregel indledt med en skriftlig advarsel, eller rimelig og ske skriftlig med mindst:

– 1 måneds varsel – inden udløbet af 5 månender
– 3 måneders varsel – inden udløbet af 2 år og 9 måneder
– 4 måenders varsel – inden udløbet af 5 år og 8 måneder
– 5 måneders varsel – inden udløbet af 8 år og 7 måneder
– 6 måneders varsel – efter 8 år og 7 måneders ansættelse læs mere om opsigelse her

Hvordan fungerer virksomhedspant

Hvad er virksomhedspant

Virksomhedspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler. Indehaveren af en erhvervsvirksomhed har for en række aktivtypers vedkommende, der kan være tale om kundetilgodehavender, varelagre, fabriksnye biler, driftsunventar og driftsmateriel, goodwill, domænenavne samt patent- og varemærkerettigheder mv, mulighed for samlet at at underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver. Pantsætningen vil ikke være hinder for, at varelagreet mv. udskilles af virksomheden. På samme måde vil nye aktiver, som virksomheden indkøber, blive omfattet af virksomhedspant. læs mere om virksomhedspant her

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser

Ansoffs vækstmatrix

De fleste virksomheder har som målsætning at opnå vækst, hvilket kan ske gennem udvikling og opbygning af produkter og ydelser.

Ansoffs vækst matrix er en model som opstiller forskellige strategiske muligheder for at skabe den ønskede vækst. Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens produkter og markeder. Både produkter og markeder opdeles i henholdsvis nuværende og nye. Markeder skal i den forbindelse opfattes bredt, således at det både dækker specifikke kundesegmenter og geografiske markeder.

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til eksisterende markeder og kunder kaldes en produktudviklingsstrategi. Produktudviklingsstrategien stiller store krav til udviklings- og produktionsafdelingens fleksibilitet, kreativitet og innovative evner. Udvikling og opbygning af produkter og ydelser er en øget opgavekompleksitet virksomheden skal kunne håndtere.

Diversifikation

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til helt nye kundegrupper og markeder kaldes diversifikation. Ved anvendelse af denne strategi stilles der store krav til virksomhedens evne til at håndtere en øget kompleksitet i såvel omverden som i opgaverne.

En diversifikation indebærer at virksomheden flytter sig på to dimensioner samtidigt. Da Jysk i sin tid bevægede sig ind på rejsemarkedet via Larsen Rejser og da Harboe Bryggeri oprettede en kalkunfarm, var der tale om diversifikation.

Udviklings- og fokusprojekter

Udviklings- og fokusprojekter kan dreje sig om produktudvikling

Udviklings- og fokusprojekter vil i praksis kunne dreje sig om projektopgaver som produktudvikling, organisations og virksomhedsudvikling, IT-systemudvikling, afsøgning af nye markeder eller at være tænketank for organisationen. I sådanne udviklings- og fokusprojekter gælder vidensdelingsdefinitionen, idet der lægges vægt på inddragelsen af den menneskelige faktor, som grundlaget for udvikling og forandring.

Her er hverken mål eller midler kendt på forhånd, så ressourcebevidstheden er umiddelbart lav, mens der i sagens natur er tale om et højt risikomoment. Her er projektlederen en projektleder, i den forstand at projektet har vide rammer, og der er tale om at forme et projekt mere end at være formand eller koordinator. læs mere om udviklings- og fokusprojekter her

Definition af operationel strategi

Definition af operationel strategi

Når en virksomhed har gennemført en porteføjleanalyse og har klargjort sin mission, vision samt sine værdier, bør der opstilles nogle kontrete mål, hvilket en lig en definition af operationel strategi. Målene angiver retningen og ambitionerne med den videre strategiske planlægning.

Definition af operationel strategi er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand.

For både ledelse og medarbejdere er det af essentiel betydning at kende virksomhedens mål. Når succesrige erhvervsledere bliver anmodet om at sammenfatte centrale forudsætninger for succesrigt lederskab, er der et bestemt element, der næsten altid indgår i svaret – ambitiøse mål. Formålet med at opstille mål for virksomheden er at skabe et styrings og motivationsværktøj til brug ved planlægning, implementering og opfølgning. læs mere om definition af operationel strategi her

Strukturering af konkurrenter

Indel konkurrenter i markeder

I forbindelse med indsamlingen af konkurrentoplysninger vil man ret hurtigt skulle tage stilling til, hvorledes disse data skal struktureres.

Det vil være en god ide at inddele ens konkurrenter i relevante markeder. Det kan være efter geografiske områder, brancher eller produkter – afhængigt af, hvilken virksomhed man arbejder i.  Herefter kan man se overordnet på de pågældende markeder.

Hvilke konkurrenter opererer på det pågældende marked. Hvor stor er totalmarkedet, og hvor store er de omtrentlige markedsandele for de forskellige udbydere. Det vil i denne sammenhæng være en god ide at udarbejde matrix tabeller for de væsentligste produktområder eller markeder. læs mere om konkurrenter her

Århus – verdens mindste storby

Oplev Århus

Har man aldrig besøgt Århus, bør man overveje om det ikke snart er på tide. Århus er en rigtig smuk og spændende by, med seværdigheder.

Som den helt store attraktion står den gamle by. Den gamle by er blevet varemærket for Århus. Den gamle by er simpelthen er mindre by af huse tilbage fra de tidligere århundrede, som ligger midt inde i centrum. Byen bliver hele tiden udvidet med bygningsværker, som er hentet fra helt forskellige steder i landet også bygget op som en kopi i Den gamle by.

Byen har en meget afslappet affære, og står meget i kontrast til den meget traffikerede Viborgvej, lige uden for Den gamle by. læs mere om Århus her

Realistiske mål og politikker

Realistiske mål

Inden for de brede rammer, som er formuleret i virksomhedens ide, må virksomheden etablere en mere spcifik målsætning.

Et mål er en beskrivelse af en fremtidig ønsket tilstand, f.eks. inden for specifikke produkt og markedsområder. For at kunne tjene som et styringsredskab skal et mål fra operationelt. læs mere om realistiske mål her

Forretningsanalyse

Forretningsanalyse – strategisk analyse

Forretningsanalyse er en tilbundsgående vurdering af en virksomheds overlevelsesmuligheder på længere sigt. En forretningsanalyse er en sammenvejning af virksomhedens interessenters mål og forventninger, omgivelsernes påvirkning samt virksomhedens ressourcer og kernekompetencer. Det vil sige, at man arbejder med en intern side og en ekstern side.

SWOT-analyse

En anerkendt metode til i praksis at udarbejde en forretningsanalyse er SWOT-analysen. I analysen beskrives virksomhedens eksterne situation i muligheder og trusler, og den interne side i styrker og svagheder. læs mere om forretningsanalyse her